Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / География /

шпора по РПС

1. Формалізація представлення простих для сприйняття або дослідження форми найзначніших індивідуальних рис об'єкту або явища, що вивчається. В просторових дослідженнях моделювання застосовується переважно в тих випадках, коли метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей або детальне вивчення конкретного явища, процесу, що протікає в системі з певними просторовими або часовими властивостями. Типи моделей: а) макетний (натуральний); б) фізичний; в) математичний; г) функціональний. (а) вивчення маштабно-змінних систем, що відображають процеси чи явища, які протікають в нормальних умовах, також зберігається подібність зовнішнього вигляду об'єкту. (глобус, карта) (б) повніше відображає фіз. природу та математичні залежності досліджених просторових систем. (система розселення, розвиток транспортної мережі). (в) 1) перехід від задачі до задачі не вимагає побудови нової моделі; 2) зміна параметрів модельованої системи не викликає трудомістких переробок моделей; 3) мат. моделі найпростіші та найдешевші. Види математичних моделей: - статистично детерміновані (х-ють структуру та зв'язки системи в будь який момент без урахування динаміки); - статистично-стохастичні (враховують можливі варіанти стану системи в данний момент (Р підприємства, міграції)); - динамічні-детерміновані (відображаютьь певний напрямок зміни системи. Вони імітують структуру і зв'язки елементів системи, їх динаміку (система Р пром. і с/г підприємств в умовах конкуренції)); - динамічні-стохастичні (відтворюють структуру, зв'язки та процес розвитку системи з урахуванням імовірності коливання факторів, що впливають на розвиток цього процесу. Побудова такої моделі потребує чисельної Е., Г., соціальної інформації і пов'язане з певними труднощами матеріального х-ру (модель росту чисельності населення в розрізі його статево-вікових груп)); (г) моделі, які використовуються сьогодні. Моделювання використовується для конструювання територіальних відносин і систем або для знаходження еталонів (ідеальна модель, яка не зустрічається в реальних умовах, але до яких певні прцеси об'єктивно прямують).

2. За особливостями вихідної інформації та за метою застосування методи дослідження можна поділити на: - ті, які використовуються при зборі та первинній обробці статистичних та Е.-Г. данних; - методи просторових досліджень, якф застосовуються на етапі дослідження динаміки просторових процесів; - методи представлення результатів готової наукової роботи Методи багатомірної статистики (МБМС) в основі лежить уявлення про те, що Е., просторовий і будь які інші процеси проходять під впливом багатьох чинників. Центральна процедура: (1) КОРІЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ (досліджує співвідношення між різними показниками, що характкризують будь який аспект явища та процесу. Ступінь залежності висловлюється коефіцієнтом коріляції r ( | r | <=1 )). Кореляційний зв'язок може бути лінійним або множинним. (2) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ: класифікація н-ної кількості територіальних одиниць (взаємозалежних показників) у так звані фактори. (3) РЕГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ: проведення прогнозу поведінки залежної і незалежної змінної. у=а*/ х / + в, де у залежна змінна, х незалежна змінна, а коефіцієнт кореляції, в коефіцієнт, котрий може бути, або ні. Головна ознака оптимізаційних моделей чітко виражений просторовий аспекті. (4) Картографічний метод Дозволяє за допомогою спеціальних символів та методів зображення відоюразити у доступній для сприйняття формі будь які явища, процеси та події. Методи зображення:
а) картограма (використовуються відносні показники, які розраховуються або на одиницю площини, або на певну кількість населення.); б) діаграма (використовуються абсолютні показники. Дає загальне уявлення про розвиток окремої країни або великого регіону (стовпчикова, кругова)); в) комплексна діаграма (поєднання абсолютних і відносних показників); г) структурна картограма (застосування на обній карті методу картограми і діаграми (метод статистичних поверхнь, геоінформаційна система)); (4) Метод експедиційний або польових досліджень застосовується для отримання первинної оригінальної інформації, яку не може дати офіційна статистика (карта-анкета). а) метод ключів (дозволяє за допомогою спец. вибраних крупних одиниць прослідити динаміку розвитку окремих галузей та великих регіонів). б) метод соціологічних досліджень (масове опитування).
1
НА САЙТЕ:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования