Top100
Globo Clicks - партнерские программы

Студик.ру / Рефераты / Иностранные языки /

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра англійської мови та літератури з методикою викладання

ДИПЛОМНА РОБОТА “Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів запозичень в сучасній англійській мові”

студентки 5 курсуфакультету іноземних мовгрупи АНФ-97-1Філоненко Анастасії Юхимівни

науковий керівниккандидат філологічних наук, доцентКліменко Ірина Михайлівна

науковий консультант

Кривий Ріг 2002 План План 2 Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти неології. 4 1.1. Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів. 4 1.2. Етимологічна структура словникового складу англійської мови. 5 1.3. Роль запозичень в розвитку словникового складу англійської мови та джерела запозичень. 6 Висновки до розділу I 7 Розділ ІІ. Неологізми-запозичення сучасної англійської мови. 7 2.1. Загальна характеристика неологізмів-запозичень 7 2.2. Класифікація неологізмів-запозичень. 8 Висновки до розділу II 10 Розділ III. Дослідно-експериментальна програма по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. 10 3.1. Педагогічна думка про необхідність вивчення системи мови в її динамічному розвитку. 10 3.2. Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в англійській мові. 11 3.3. Порівняльний аналіз результатів констатуючого та формуючого експериментів. 15 Висновки до розділу III. 16 Загальні висновки 16 Список використаних джерел 16 Додаток 2 17 Вступ Впродовж останніх десятиріч в англійській мові, як і в багатьох інших, виникла велика кількість нових слів, що призвело до необхідності із вивчення та опису. Це, в свою чергу, викликало появу зовсім нової галузі лінгвістики неології науки про неологізми, в сферу діяльності якої входить виявлення нових слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їх утворення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи неприйняття носіями мови) та їх лексикографічної обробки (фіксація в словниках та затвердження значень). На сучасному етапі просліджується новий поштовх до більш уважного і детального вивчення неологізмів, відбувається внаслідок швидкого зростання їх кількості, тобто часта поява нових реалій закономірно вимагає прискорення процесу номінації. Такими закономірностями зумовлена поява значної кількості робіт англійських та американських дослідників, що розробляють різні аспекти неології. Складаються різноманітні словники нової лексики, їх доповнення, додатки та пояснення до них, списки нових слів в Інтернеті. Поповнення словникового складу мови здійснюється різними засобами. Так, ними можуть бути запозичення з інших мов, розширення значень уже існуючих слів. Усі ці засоби достатньо продуктивні, але визначаючими є моделі словоскладання та афіксального утворення нових мов. Процес збагачення мови за рахунок раніш невідомих одиниць проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються в світі. Ось чому вивчення системи словотвору англійської мови, її компонентів, ступенів їх активності, продуктивності та варіативності є таким необхідним. Одним із засобів появи нових слів є запозичення. До факторів, що впливають на виникнення нових одиниць (і на всю систему словотвору в цілому) як правило
відносяться: екстралінгвістичні фактори науково-технічний та соціальний прогрес, поширення інформаційного потоку і необхідність передати його з найменшими витратами часу і місця, лінгвістичні фактори тенденція до мовної економії, прагнення до аналітичності. Актуальність даного дослідження визначає недостатня вивченість процесів запозичення слів, що відбувається на сучасному етапі розвитку, неповна визначеність багатьох ключових понять. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення теорії неології, класифікація запозичень неологізмів і проблема їх асиміляції. Обєкт дослідження запозичення неологізми в англійській мові останніх десятиріч. Предмет дослідження процес формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. Мета роботи: визначити роль неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові, вивчити шляхи її адаптації. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: - виявити основні критерії виділення неологізмів та запозичених неологізмів зокрема; - розглянути основні джерела і шляхи проникнення запозичень в сучасну мову; - визначити роль і місце неологізмів в словниковому складі англійської мови; - розглянути особливості запозичення слів на основі етимологічного аналізу; - розглянути особливості адаптації запозичень-неологізмів в сучасній англійській мові; - виявити центри атракції неологізмів-запозичень; - виявити умови, що сприяють формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові. В процесі роботи було використано запозичень неологізмів добраних із словників, наукових та періодичних видань англомовних країн. Методика дослідження визначила завданнями, матеріалом, загальною направленістю роботи і носить комплексний характер із використанням компонентного, етимологічного ,контекстуального, кількісного аналізу. Теоретична цінність дослідження в подальшому розвитку окремих аспектів неології, словникового складу англійської мови. Практична цінність роботи використання основних висновків та результатів роботи в теоретичних курсах і спецкурсах з лексикології в вищих навчальних закладах та вивчення неології в школі. Робота складається з вступу, трьох розділів, списку використаних джерел і додатків. Розділ І. Теоретичні аспекти неології. 1.1. Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів. Процес саморегулювання лексичної системи результат подання суперечності між станом системи і вимогами до неї. Мовець той, що розмовляє вибирає з існуючих слів ті, які можуть висловити його думки та почуття. Не знаходячи їм вираження, він починає створювати нові. Причому вони утворюються не тільки за існуючими схемами, але й з виведенням нових, що узгоджуються із структурою та функціями системи. І.В.Арнольд наводить думку Фердинанда де Сосюра: синхронічна лінгвістика займається системами, а діахронічна елементами, і ці методи не повинні змішуватися. Як наслідок цього, система мови повинна вивчатися як щось стабільне та незмінне, тоді як спостерігається цілком протилежне: вона постійно змінюється і систематизує нові утворення. Отже ,ми повинні вивчати мову, як щось змінюване, але систематичне. Цей підхід діє можливість кращого розуміння систематичного феномену словникового складу шляхом пояснення багатьох фактів про функціонування слів і речень, більш ефективних узагальнень, тому що ми можемо брати до уваги
1 2 3 4 ...    последняя
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования