Top100
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Рефераты / Педагогика /

Современные методы контроля и оценки знаний школьников

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра педагогіки та соціальної роботи

<Прізвище, імя, по батькові студента-дипломника>

??????? ?????? ???????? ? ?????? ?????, ????? ?? ??????? ????? (?? ???????? ???????? ????????? ???)

???????? ??????

з спеціальності: 13.00.01 теорія та історія педагогіки

Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент ***********

Черкаси 1998 ????? Вступ . . . . . . . . . . . 3 Розділ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освіти . . . . . 7 1.1 Проблема контролю та оцінки: становлення і розвиток 7 1.2 Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи . . . 15 1.3 Оцінювання та контроль у досвіді вчителів-новаторів 26 Розділ 2. Педагогічні основи використання сучасних методів контролю і оцінки при вивченні іноземної мови . . 33 2.1 Особливості контролю і оцінки при вивченні іноземної мови . . . . . . 33 2.2 Особливості застосування тестового контролю на уроках англійської мови . . . 42 2.3 Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи . . . 52 Висновки . . . . . . . . . . . 63 Література . . . . . . . . . . 65 Додаток 1 . . . . . . . . . . . 69 Додаток 2 . . . . . . . . . . . 73 Вступ Після отримання державного суверенітету Україна стала на шлях відновлення усіх ланок життя. Демократичні зміни мали значний вплив і на сферу освіти. У звязку з децентралізацією навчальної системи виникла необхідність у створенні чіткої державної системи контролю. Гострою проблемою сьогодні є також визнання національних сертифікатів, які були б співвідносними і відповідали світовим стандартам. Однією з причин ускладнень у визначенні аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в середніх навчальних закладах України. Контроль та оцінювання залишилися субєктивними, методи їх реалізації застарілими. Отже, виникає необхідність впровадження системи контролю максимальної обєктивності та можливості вимірювання оцінки за допомогою якісних та кількісних показників. Впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання в українських навчальних закладах забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до контролю, обєктивність, надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, тощо, і дозволило б зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. В області вивчення різних методів контролю досягнуто значних результатів. Аналіз спеціальної літератури показує, що в методиці навчання іноземних мов робилося багато спроб щодо вирішення проблеми організації контролю і оцінки знань. Так, вченими були визначені зміст і завдання контролю, зокрема тестового, його функції в процесі навчання; створена класифікація контрольних завдань, сформульовані основні вимоги до розробки контрольних завдань, самої процедури адміністрування контролю; проаналізовані та описані особливості організації контролю різних видів мовленнєвої діяльності, іншомовних мовних навичок та мовленнєвих умінь; розглянуто специфіку контролю на молодшому, середньому та старшому етапах у середніх та вищих навчальних закладах (В.Л.Банкевич, М.С.Бернштейн, М.Є.Брейгіна, Ж.В.Вітковська, М.І.Володін, В.О.Гордієнко, О.Ю.Горчев, Г.В.Іванова, В.О.Кокота, Н.І.Красюк, О.А.Куніна, Л.В.Лисенко, О.О,Леонтєв, О.Г.Поляков ,І.А.Рапопорт, В.Л.Рись, М.В.Розенкранц, Р.Сельг, І.Соттер, О.Л.Товма,
С.К.Фоломкіна, І.О.Цатурова, М.С.Штульман, Г.Б.Юдис). Незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з проблеми контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів, проблема організації контролю в школі залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Мета дослідження аналіз, узагальнення і осмислення досвіду використання сучасних методів контролю, а також визначення психолого-педагогічних основ застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. Обєктом дослідження є контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів. Предмет дослідження організація тестового контролю вмінь читання при вивченні іноземної мови. Гіпотезою дослідження виступає положення, згідно з яким навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде вивчення іноземної мови при умілому застосуванні сучасних методів контролю (зокрема тестового). Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання: 1) проаналізувати стан і розвиток проблеми контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів; 2) узагальнити і осмислити досвід вчителів-новаторів по використанню сучасних методів контролю; 3) дослідити особливості використання сучасних методів контролю при вивченні іноземної мови і їх вплив на інтенсивність оволодіння учнями знаннями і навичками; 4) проаналізувати умови ефективного застосування тестового контролю при вивченні іноземної мови. У процесі роботи над дипломною роботою нами були використані такі методи: 1) вивчення педагогічної і методичної літератури; 2) спостереження за процесом контролю у навчанні англійської мови; 3) аналіз та узагальнення досвіду роботи вчителів; 4) розвідувальний експеримент, цілі якого полягали у визначенні доцільності застосування різних видів тестових завдань; в уточненні структури та змістового наповнення комплексу тестових завдань; 5) експериментальне проведення тестового контролю вмінь читання; 6) статистичний аналіз отриманих результатів тестування; Наукова і практична значущість роботи: 1) дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми контролю та оцінки знань ,умінь та навичок учнів; 2) дано аналіз тестового методу контролю; 3) конкретизовано й доповнено окремі теоретичні положення в організації тестування у навчанні іноземної мови; 4) створено банк тестових завдань для перевірки читання; 5) розглянуто умови ефективного застосування тестового контролю; 6) результати дослідження можуть бути корисними в практичній діяльності студентів-практикантів і вчителів іноземної мови. Дослідження проводилося з 1995 по 1998 рік на базі Черкаської школи №11 та №27. Етапи дослідження: 1) аналіз стану проблеми в педагогічній теорії і практиці роботи шкіл; 2) вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури роботи; 3) теоретичний аналіз проблеми; 4) узагальненість і систематизація матеріалів. Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки і соціальної роботи та на студентській науково-практичній конференції.

РОЗДІЛ 1. Особливості контролю в умовах розбудови національної школи та освіти 1.1 Проблема контролю та оцінки: становлення і розвиток Виявлення, контроль, оцінка і облік знань учнів важлива проблема теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою
1 2 3 4 ...    последняя
На сайте:
,
,
Rambler TOP100 Яндекс цитирования