Top100
Поиск: реферат, курсовая, диплом
Поиск рефератов [+]

Студик.ру / Банк рефератов / Языковедение /

Синонимия и антонимия в поэзии

Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди

На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна

Синонімія і антонімія у поезіяхІгоря Муратова

Спеціальність 10.02.01-українська мова

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Лисиченко Лідія Андріївна

Харків 1999ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Ігор Муратов і загальна характеристика мови його поезій 7 РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади дослідження 29 РОЗДІЛ 2 Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І.Муратова 34 2.1. Лексико-семантична характеристика синонімів у творах поета 34 2.1.1. З історії питання лексичної синонімії 34 2.1.2. Ідеографічні синоніми в поетичній тканині творів І.Муратова 40 2.1.3. Емоційно-експресивні синоніми в мові поезій І. Муратова 58 2.1.4. Вживання різностильових синонімів 68 2.1.5. Контекстуальні синоніми 76 2.2. Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І.Муратова 82 2.2.1. Функція уточнення в поезіях І.Муратова 84 2.2.2. Заміщення як спосіб використовування синонімів 87 2.2.3. Синонімічне протиставлення засіб формування контексту 90 2.3. Роль синонімів в організації тексту в поезіях І.Муратова 94 Висновки 106 Розділ 3 Антонімія і її стилістичні функції в поезіях І.Муратова 108 3.1. Лексико-семантична характеристика антонімії в поетичному мовленні І.Муратова 108 3.1.1. Поняття лексичної антонімії 108 3.1.2. Антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять у поезії І.Муратова 115 3.1.3. Комплементарні антоніми у поезіях І.Муратова 127 3.1.4. Антоніми контративи в поетичних текстах І.Муратова 131 3.1.5. Антоніми і контекст 136 3.2. Стилістичне використовування І.Муратовим лексичних антонімів у поезії 141 3.3. Способи включення антонімічних пар у текст 158 3.4. Взаємозвязок синонімії та антонімії в поезії Ігоря Муратова 162 Висновки 166 Загальні висновки 169 Список проаналізованих джерел 172 Бібліографія 173 Лексикографічні видання 187 ВСТУП Творчість Ігоря Муратова є цікавим явищем як з погляду змісту чи поетичної форми, так і з погляду мови. Однак І.Муратов належить до тих українських поетів, яким мало пощастило щодо висвітлення їх художньої творчості. Мовно-стилістичні особливості творів поета досі не були предметом вивчення лінгвістів. Поетична мова Ігоря Муратова дуже багата мовними (лексичними, синтаксичними та ін.) і стилістичними засобами її використання. Дослідження мовних явищ у творах І.Муратова має важливе значення для розвитку поетичного стилю й української літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти стилістичні можливості української мови, її функціонально-диференційні особливості. Багатство мовних засобів і стильових прийомів у поетичній тканині творів Муратова не дає можливості охопити їх у цілому. Тому робота присвячена одному з аспектів поетичного мовлення цього письменника лексичному, переважно з погляду синонімічних та антонімічних засобів мови. Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно: 1) належить до кола робіт, які висвітлюють проблеми цілісного аналізу слова в поетичній мові. Для розвязання цього питання важливим є дослідження мови кожного поета, особливо такого своєрідного, як І.Муратов; 2) присвячене вивченню лексичної системи поета в межах функціонального підходу, що дозволяє виявити важливі особливості лексичних мікросистем, які не можуть бути виявлені за інших підходів; 3) присвячене дослідженню синонімічних та антонімічних засобів, що становлять інтерес як для мовознавців, так і для літературознавців, оскільки висвітлюють цілу низку питань індивідуального поетичного мовлення. Звязок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження проводилося згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри української мови ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, який координується з Інститутом української мови НАН України. Обєктом дослідження виступають лексичні синоніми й антоніми, що функціонують у мовній системі І.Муратова. Ці лексичні явища аналізуються з погляду лексико-семантичної системи мови і з погляду лінгвопоетичного. Методологічною основою дослідження є найважливіші філософські положення загального мовознавства про взаємозвязок мови, мислення і реальної навколишньої дійсності, сучасні наукові положення про мовну картину світу взагалі і про звязок мови поета з його психічним складом. У дисертації застосовано методи функціонального й описового лінгвопоетичного аналізу з елементами компонентного. Предметом цього дослідження є лексика поетичних творів І.Муратова. Мета дисертаційної роботи виявити особливості лексичної організації поетичного мовлення І.Муратова, зокрема визначити особливості функціонування синонімів та антонімів у контекстах, що є однією з суттєвих ознак ідіостилю поета. Досягнення поставленої мети передбачає розвязання більш конкретних завдань: 1) визначити корпус лексичних синонімів та лексичних антонімів у поезії І.Муратова; 2) виділити основні типи названих явищ та встановити їх основні функції у поетичному мовленні; 3) схарактеризувати способи стилістичного використовування синонімів і антонімів у мові поезій І.Муратова; 4) зясувати взаємозвязок і взаємодію синонімії та антонімії у поетичних текстах Муратова. Наукова новизна дослідження зумовлюється тим, що творчість Ігоря Муратова з погляду характеристики його ідіостилю досліджується вперше. Здійснюється цей аналіз на матеріалі поетичних творів автора. Науково-теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній розвивається вчення про функціональні особливості синонімів і антонімів у поетичному тексті. Дисертація є певним внеском у дослідження механізму виникнення художньо-образного тексту. Результати роботи можуть знайти застосування у розвязанні актуальних проблем лексикології та стилістики. Практичне значення дисертації визначається можливістю використання її положень і результатів у наукових дослідженнях з проблем тексту, при викладанні вузівських курсів “Лінгвістичний аналіз тексту”, “Стилістика тексту”, при укладанні підручників. Результати дослідження можуть бути також актуальними для літературознавчих розробок. Матеріалом дослідження стали поетичні твори Ігоря Леонтійовича Муратова (1931-1973). Картотека містить понад 500 одиниць. Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження доповідались на семінарах кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди, на ІХ Міжнародній конференції з питань семантики тексту (Харків, 1999 р.), а також використовувалися в шкільній практиці під час викладання лінгвостилістичних спецкурсів у Сумській класичній гімназії з поглибленим вивченням англійської мови. У повному обсязі дисертація обговорювалась на засіданні кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. Основні положення дисертації висвітлені в публікаціях: 1. Синоніми як засіб експресивності в поезіях І.Муратова // Лінгвістичні дослідження. Науковий вісник.
1 2 3 4 ...    последняя
НА САЙТЕ:
Rambler TOP100 Яндекс цитирования